Публічний договір (оферта) ПАТ «МЕГАБАНК»

про умови надання послуги «Р2Р-перекази з картки на картку»
(далі - Договір)

від 20.12.2016

1. Терміни та визначення

Авторизація – процедура запиту й одержання Банком відповіді на такий запит у вигляді дозволу або заборони на проведення операції по Картці від Банка-Емітента Карти або від МПС, здійснювана при наданні Послуги.

Акцепт оферти - вчинення Держателем Картки Відправника зазначених у даному Договорі дій, спрямованих на підтвердження згоди укласти даний Договір і одержання Послуги. Способи Акцепту оферти викладені в Додатку №1 до даного Договору.

Аутентифікація – процедура додаткової перевірки Банком Клієнта й Картки Відправника, здійснювана по Картці Відправника, наступними способами:

 • за Технологією 3DSecure, та/або
 • за Технологією Одноразового sms-пароля

Банк – ПАТ «МЕГАБАНК».

Банк-Емітент – банк, який має ліцензію Національного банку України та є діючим учасником МПС, у т.ч. ПАТ «МЕГАБАНК», уповноважений здійснювати емісію електронних платіжних засобів, від імені якого випущено Картку.

Генератор Одноразових цифрових паролів - програмне забезпечення, призначене для створення одноразових цифрових паролів, установлене на сервері Банку, що розташований у спеціальному приміщенні й розміщений у захищеному середовищі Банку та використовується Відправником при наданні останньому Послуги.

Держатель Картки – фізична особа, на ім'я якої Банком-Емітентом випущена Картка.
Додаткові засоби аутентифікації - повідомлення, передані засобами мобільного зв'язку (далі - SMS повідомлення), з одноразовим цифровим паролем, що використовується для Аутентифікації з використанням Інтернет-Сайту Банку.

Електронний підпис (ЕП) – сукупність даних, отримана за допомогою криптографічного перетворення вмісту електронного документа, яка дає змогу підтвердити його цілісність та ідентифікувати особу, яка його підписала. Для цілей цього Договору Електронним підписом Клієнта визнається Одноразовий цифровий пароль.

Запит – розпорядження Клієнта, яке подане до Банку встановленим даним Договором способом та яке містить інформацію про Акцепт оферти та звернення Клієнта до Банку щодо надання Послуги на підставі введеної Клієнтом інформації на Інтернет-сайті Банку.

Інтернет-сайт Банку – один з каналів надання Послуги, що є сукупністю програмного забезпечення Банку, в тому числі встановлюваного на планшетних комп'ютерах, мобільних телефонах і інших мобільних пристроях, що підтримують установку програмного забезпечення Банку, а також сукупність інформації, способу її подання та технічних засобів, що дають можливість користувачам Мережі Інтернет отримати доступ до зазначеної інформації, у тому числі сайт Банку в Мережі Інтернет http://www.megabank.net.

Картка Відправника – картка емітована банками України, в т.ч. ПАТ «МЕГАБАНК», з використанням інформації про реквізити якої, згідно Правил МПС здійснюється списання коштів з Картрахунку Відправника при наданні Послуги.

Картка Одержувача – картка емітована банками України, в т.ч. ПАТ «МЕГАБАНК», з використанням інформації про реквізити якої, згідно Правил МПС здійснюється зарахування коштів на Картрахунок Одержувача при наданні Послуги.

Клієнт – фізична особа - Держатель Картки Відправника, що уклала з Банком даний Договір шляхом акцепту Оферти.

Комісія – сума в гривнях, що підлягає сплаті Клієнтом на користь Банку за виконання операцій за розрахунками з використанням платіжної картки при наданні Послуги відповідно до тарифів Банку. Комісія розраховується Банком і доводиться до відома Держателя Картки Відправника Банком після надання їм параметрів Картки Відправника, Картки Одержувача та Суми переказу до моменту Акцепту оферти.

Мережа Інтернет – всесвітня інформаційна система загального доступу, що логічно зв'язана глобальним адресним простором і базується на Інтернет-протоколі, визначеному міжнародними стандартами.

МПС – міжнародна платіжна система (Visa International та/або MasterCard WorldWide).

Номер телефону – номер мобільного телефону, повідомлений Держателем Картки Банку- Емітенту для підключення Картки до Технології 3DSecure або повідомлений Держателем Картки Банку в процесі проходження Реєстрації, або переданий Держателем Картки Банку іншим способом і на підставі інших договорів, укладених Держателем Картки з Банком, що дозволяє Банку визначити Номер телефону на підставі зазначеного Держателем Картки Відправника номера Картки Відправника з метою використання такого Номера телефону для проведення Аутентифікації за Технологією 3DSecure або Технологією Одноразового sms- пароля.

Одноразовий цифровий пароль - сукупність даних, створена засобами Технології 3D Secure або засобами Генератора одноразових цифрових паролів у результаті криптографічного перетворення набору електронних даних (реквізитів Оферти на укладання Договору й поточного часу). Дозволяє підтвердити цілісність цього набору даних і аутентифікувати Відправника. Використовується для підтвердження кожного запиту на надання Послуги та надається в електронному вигляді.

Оператор мобільного зв'язку – юридична особа, що уклала із Держателем Картки договір про надання послуг зв'язку або інший аналогічний договір, у рамках якого Держателю Картки був наданий Номер телефону.

Оферта - дійсна пропозиція Банку Держателю Картки Відправника приєднатися до Договору. Оферта розміщується на Інтернет-сайті Банку.

Платіжна картка (картка) – електронний платіжний засіб у вигляді емітованої в установленому законодавством порядку пластикової чи іншого виду картки, що використовується для ініціювання переказу коштів з рахунку Клієнта, що випущена банком, який має ліцензію Національного банку України в рамках однієї з міжнародних платіжних систем з метою перерахування коштів зі свого рахунків на рахунки інших осіб, отримання коштів у готівковій формі в касах банків через банківські автомати, а також здійснення інших операцій, передбачених відповідним договором.

Послуга «Р2Р-перекази з картки на картку» (далі -Послуга) – послуга з переказу коштів у національній валюті між Платіжними картками банків України у порядку, викладеному у Договорі, що забезпечує можливість здійснення операцій з використанням параметрів Картки Відправника й Картки Одержувача, та надається Банком Клієнту за окрему плату відповідно до Тарифів Банку у відповідності до умов даного Договору й правил МПС для сервісів Visa Direct/MasterCard MoneySend.

Сторонній банк – Банк-Емітент України, який є Емітентом Картки, за винятком ПАТ «МЕГАБАНК».

Сума переказу – сума грошових коштів у гривнях, зазначена Держателем Картки Відправника
у якості параметрів для надання Послуги.

Картрахунок Відправника – рахунок, відкритий у Банку-Емітенті, у т.ч. в ПАТ «МЕГАБАНК», по якому відповідно до вимог законодавства України здійснюються операції по Картці Відправника.

Картрахунок Одержувача – рахунок, відкритий у Банку-Емітенті, у тому числі в ПАТ «МЕГАБАНК», по якому відповідно до вимог законодавства України здійснюються операції по Картці Одержувача.
Сторони – спільне найменування Банку та Клієнта.

Технологія Одноразового sms-пароля – один із способів Аутентифікації, що здійснюється Банком наступним чином:

 • Банк направляє на Номер телефону Клієнта SMS-повідомлення, що містить Одноразовий цифровий пароль, який Клієнт повинен ввести на екранній формі поряд з введенням інших параметрів Послуги.
 • У випадку, якщо Клієнт не вводить, або вводить такий Одноразовий цифровий пароль помилково, Банк має право відмовити Клієнту в наданні Послуги.

Одноразовий цифровий пароль є чинним до 5 хвилин, в разі необхідності Клієнт може зробити повторний  запит на отримання Послуги.

Технологія 3DSecure - технологія, розроблена МПС для забезпечення підвищеної безпеки проведення операцій по банківським карткам у Мережі Інтернет.

В рамках даної технології особа Клієнта засвідчується на сервері Банку-Емітента Картки Відправника способом, обумовленим таким Банком, з обов'язковою генерацією Одноразового цифрового пароля відповідно до Стандартів МПС.

При одержанні Банком-Емітентом від Банку авторизаційного запиту по Картці на видаткову операцію в Мережі Інтернет проводиться генерація Одноразового цифрового пароля, відправлення його на Номер телефону для введення Клієнтом отриманого Одноразового цифрового пароля. У випадку якщо Клієнт не вводить, або вводить Одноразовий цифровий пароль помилково, Банк-Емітент відправляє Банку відмову в Авторизації видаткової операції, у іншому випадку продовжує обробку авторизаційного запиту.

Одноразовий цифровий пароль є чинним до 5 хвилин, в разі необхідності Клієнт може зробити повторний  запит на отримання Послуги.

Стандарт безпеки платіжної системи MasterCard, що підтримує технологію 3DSecure, має назву MasterCard SecureCode, стандарт безпеки платіжної системи Visa, що підтримує технологію 3DSecure - Verified by Visa.

Шахрайська операція – операція, яка проводиться без дозволу держателя за допомогою платіжної картки, її дубляжу чи інформації про її реквізити, використані. Шахрайська операція може проводитись по втраченій/викраденій/підробленій платіжній картці, а також з використанням отриманих шахрайським шляхом даних про реквізити картки, необхідних для здійснення операції.

СVV2/CVC2 код - тризначний або чотиризначний код перевірки достовірності Картки (а) для Карток платіжної системи Visa International (анг. Card Verification Value2 - СVV2) або (б) для Карток платіжної системи MasterCard WorldWide (Card Validation Code 2 - CVC2), призначений для підтвердження операції в мережі Інтернет. Перевірка CVV2/CVC2 коду по всім Карткам Банку є одним із Стандартних параметрів використання Картки.

SMS – Short Message Service (послуга коротких повідомлень), система, що дозволяє відправляти та отримувати текстові повідомлення за допомогою послуг оператора мобільного зв’язку та за наявності відповідного мобільного (сотового) телефону.

2. Загальні положення:

2.1. Оферта містить адресовану всім Держателям Карток Відправника пропозицію відповідно до ст. ст. 641, 644 Цивільного кодексу України щодо укладання Договору.

2.2. Договір діє по відношенню до однієї конкретної Послуги і вважається укладеним з моменту Акцепту оферти, і діє до моменту повного виконання Сторонами зобов'язань за Договором, а саме надання Банком Послуги в повному обсязі й оплати Клієнтом Банку Комісії за виконання операцій за розрахунками з використанням платіжної картки. Послуга вважається наданою в момент отримання Банком авторизаційних кодів для проведення авторизації однієї видаткової операції та однієї операції поповнення.

2.3. Фіксація Акцепту оферти здійснюється Банком в електронному вигляді і зберігається в апаратно-програмному комплексі Банку. Виписки з апаратно-програмного комплексу Банку можуть використовуватись як докази при розгляді спорів, у тому числі в судовому порядку.

3. Предмет договору:

3.1. Банк надає Клієнту можливість за допомогою Інтернет-сайту Банку скористатися Послугою. У процесі надання Послуги Банк здійснює приймання й обробку Запиту на надання Послуги, а саме:

 • проводить Авторизацію однієї видаткової операції по Картці Відправника в розмірі Суми переказу та Комісії. У випадку одержання відмови в Авторизації Банк припиняє надання Послуги;
 • проводить Авторизацію однієї операції поповнення по Картці Одержувача в розмірі Суми переказу. У випадку одержання відмови в Авторизації Банк припиняє надання Послуги.

3.2. Банк приймає Запит на надання Послуги винятково в гривнях.

4. Умови надання банком послуги «P2P-переказ з картки на картку»

4.1. Банк надає Клієнту Послугу відповідно до умов даного Договору, вимог чинного законодавства України та Правил МПС у порядку, встановленому Додатком №1 до даного Договору, і при одночасному виконанні наступних умов:

4.1.1. Наявності в Банку технічної можливості для надання конкретної Послуги.

4.1.2. Успішного проходження Клієнтом Аутентифікації, у випадку надходження запиту зі сторони Банку.

4.1.3. Наявності в Банку дозволу на проведення операції по Картці, отриманого в результаті Авторизації.

4.1.4. Оплати Клієнтом Комісії за виконання операцій за розрахунками з використанням платіжної картки при наданні Банком Послуги відповідно до умов даного Договору.

4.1.5. Відсутності прямих заборон на проведення операцій, передбачених даним Договором і договором, на підставі якого випущена та обслуговується така Картка Банком-емітентом.

4.2. Банк має право відмовити Клієнту в наданні Послуги у випадку невиконання умов, зазначених у п.4.1. Договору, а також у випадку, якщо параметри операції, зазначені Клієнтом, не відповідають установленим Банком обмеженням:

4.2.1. Обмеження на види Карток:

 • Картки Відправника/Одержувача, емітовані Банком-Емітентом, у випадку, якщо валюта Картрахунку Відправника/Одержувача відмінна від гривень;
 • Картки Відправника, емітовані Банком до поточного рахунка юридичної особи (корпоративні картки);
 • Картки Відправника/Одержувача, емітовані нерезидентами України;
 • Картки, заборона або обмеження на проведення операцій по яких установлені Банком-емітентом.

4.2.2. Обмеження на надання декількох Послуг по відношенню до одного й того ж самого Картрахунку Відправника або Картрахунку Одержувача при наданні Послуги (зазначені обмеження додаються до обмежень, встановлених п. 4.2.1 цього Договору):

Послуга Ліміти
Переказ між Картрахунками ПАТ «МЕГАБАНК» в межах одного клієнта Максимальна сума переказу по одній операції 14 999 грн.
Максимальна загальна сума переказів за добу 50 000 грн.
Максимальна загальна сума переказів за місяць 150 000 грн.
Максимальна загальна кількість переказів за добу 10
Максимальна загальна кількість переказів за місяць 50
Переказ між Картрахунками  в ПАТ «МЕГАБАНК», що належать різним Клієнтам Максимальна сума переказу по одній операції 14 999 грн.
Максимальна загальна сума переказів за добу 50 000 грн.
Максимальна загальна сума переказів за місяць 150 000 грн.
Максимальна загальна кількість переказів за добу 10
Максимальна загальна кількість переказів за місяць 50
Переказ з Картрахунку в ПАТ «МЕГАБАНК» на Картрахунок  стороннього Банку Максимальна сума переказу по одній операції 14 999 грн.
Максимальна загальна сума переказів за добу 50 000 грн.
Максимальна загальна сума переказів за місяць 150 000 грн.
Максимальна загальна кількість переказів за добу 10
Максимальна загальна кількість переказів за місяць 50
Переказ з Картрахунку стороннього Банку на Картрахунок в ПАТ «МЕГАБАНК» Максимальна сума переказу по одній операції 14 999 грн.
Максимальна загальна сума переказів за добу 50 000 грн.
Максимальна загальна сума переказів за місяць 150 000 грн.
Максимальна загальна кількість переказів за добу 10
Максимальна загальна кількість переказів за місяць 50
Переказ між Картрахунками сторонніх Банків Максимальна сума переказу по одній операції 14 999 грн.
Максимальна загальна сума переказів за добу 50 000 грн.
Максимальна загальна сума переказів за місяць 150 000 грн.
Максимальна загальна кількість переказів за добу 10
Максимальна загальна кількість переказів за місяць 50

 

4.3. Банк має право відмовити Клієнту в наданні Послуги, у т.ч. у випадку виявлення операцій Клієнта, що містять відповідно до нормативних актів Національного Банку України ознаки сумнівних операцій, або операцій, що несуть репутаційні ризики для Банку, а також, якщо в Банку виникли підозри в тому, що операція здійснюється з порушенням вимог чинного законодавства України, Правил МПС або носить шахрайський характер.

4.4. За виконання операцій за розрахунками з використанням платіжної картки при наданні Послуги Клієнт сплачує Банку Комісію відповідно до затверджених тарифів Банку.

Клієнт надає право та доручає Банку (без оформлення Клієнтом додаткових документів) списувати з Картрахунку Клієнта суму Комісії відповідно до затверджених тарифів Банку.

Комісія розраховується від Суми переказу та включається в загальну суму авторизаційного запиту, проведеного по Картці Відправника й підлягає сплаті без додаткових розпоряджень (акцепту) Клієнта з Картрахунку Відправника понад Суми переказу в дату списання з Картрахунку Відправника Суми переказу.

При відсутності на момент проведення Авторизації на Картрахунку Відправника суми в розмірі Суми переказу для перерахування на Картрахунок Одержувача й суми Комісії Банк не приймає до обробки запит Клієнта на перерахування коштів і не надає Послугу.

У випадку оформлення Держателем картки Відправника Послуги на Інтернет-сайті Банку, сума Комісії, а також підсумкова сума – Сума переказу та Комісії виводяться на екран у відповідних графах на екранній формі Інтернет-сайту Банку до Акцепту оферти.

4.5. Послуга вважається наданою Банком Клієнту у випадку, коли Банком виконані дії щодо надання Послуги, зазначені в п.3.1. даного Договору.

4.6. Банк інформує Клієнта про результат надання Послуги шляхом відображення повідомлення з результатом надання Послуги на екранну форму Інтернет-сайту Банку.

4.7. Строк зарахування коштів на Картрахунок Одержувача по наданій Послузі визначається технологічними й операційними можливостями Банку-Емітента Картки Одержувача, і може становити від декількох хвилин до декількох днів.

4.8. Банк не несе відповідальності у випадках, коли зарахування коштів на Картрахунок Одержувача здійснено з порушеннями строків та інших вимог, установлених Правилами МПС, Договором та чинним  законодавством України з вини Стороннього банку.

4.9. Банк не несе відповідальності за помилки, які допущені Клієнтом при оформленні Послуги в момент введення параметрів операції та які призвели до переказу коштів у розмірі некоректної Суми переказу або по некоректним реквізитам. У зазначених випадках Послуга вважається наданою Банком Клієнту належним чином і в повній відповідності згідно умов Договору, і Клієнт самостійно врегулює подальші взаєморозрахунки з фізичною особою, на рахунок якого надійшли кошти в результаті надання Послуги.

4.10. Держатель Картки Відправника має можливість відмовитися від одержання Послуги в будь-який момент до Акцепту оферти або до підтвердження параметрів Послуги після Акцепту оферти. При цьому переказ коштів з Картрахунку Відправника на Картрахунок Одержувача не проводиться, Комісія Банку не стягується.

4.11. Під час отримання Послуги Клієнт погоджується, що вчасна доставка SMS-повідомлень не може бути гарантована Банком, оскільки вона залежить від чинників, таких як: трафік в мережі мобільного зв'язку, місцезнаходження мобільного телефону Клієнта в межах досяжності, у роумінгу, а також чи ввімкнений мобільний телефон Клієнта. Банк не є оператором мобільного зв'язку, і тому не може гарантувати доставку SMS-повідомлень. Клієнт визнає та погоджується з тим, що на доставку SMS-повідомлення у будь-який час можуть несприятливо вплинути проблеми з мережею мобільного зв'язку, форс-мажорні обставини, включаючи без обмеження втручання в площу покриття мережі. Банк не несе відповідальності перед Клієнтом за будь-яку втрату, пошкодження або витрати, понесені Клієнтом прямо або побічно, в результаті будь-яких труднощів, що виникли у провайдера послуг мобільного зв’язку Клієнта.

5. Права та обов’язки сторін

5.1. Банк зобов'язується:

5.1.1. Надавати Послугу в обсязі та у строки, встановлені Договором (офертою).

5.1.2. Розміщувати Договір (оферту) на Інтернет-сайті Банку.

5.1.3. Зберігати банківську таємницю по операціях Клієнта, зробленими з використанням Карток, і даних про Клієнта. Інформація по операціям з використанням Карток і по даним Клієнта можуть бути надані Банком третім особам у випадках, передбачених чинним законодавством України та цим Договором.

5.1.4. Розглядати претензії Клієнтів щодо якості наданих Послуг.

5.1.5. Забезпечувати цілодобову сервісну підтримку Клієнтів під час надання Послуги за допомогою Центру клієнтської підтримки у ПАТ «МЕГАБАНК».

5.2. Банк має право:

5.2.1. Вимагати від Клієнта неухильного дотримання умов Договору та оплати Комісії за виконання операцій за розрахунками з використанням платіжної картки при наданні Послуги.

5.2.2. Відмовити Клієнту в наданні Послуги на підставах, установлених Договором та/або чинним законодавством України.

5.2.3. Вносити зміни в Договір і змінювати розмір Комісії за виконання операцій за розрахунками з використанням Платіжної картки при наданні Послуги, повідомивши Клієнта за 15 календарних днів шляхом розміщення відповідної інформації на сайті Банку.

5.2.4. Зберігати й обробляти Персональні дані Клієнта й параметри Карток, що стали відомими Банку у зв'язку з наданням Послуги.

5.2.5. Передавати правоохоронним органам та/або МПС та/або членам МПС за власною ініціативою або на їх офіційний запит інформацію, пов’язану із незаконним використанням Картки, в тому числі у випадках, коли ця інформація складає банківську таємницю, а також:
-передавати правоохоронним органам та/або іншим компетентним органам державної влади України, установам та організаціям на їх офіційний запит інформацію, пов’язану із використанням Клієнтом одержаних від Банку грошових коштів, інформацію пов’язану з порушенням Клієнтом будь-яких умов цього Договору, а також відомості чи сукупність відомостей про Клієнта, які стали відомі Банку під час укладання Договору, про умови Договору, в тому числі у випадках, коли така інформація містить банківську таємницю.

5.2.6. Відмовити Клієнту в здійсненні фінансової операції у разі встановлення, що зазначена операція містить ознаки такої, що відповідно до Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» підлягає фінансовому моніторингу у порядку, визначеному чинним законодавством України та зупинити фінансову операцію, яка може бути пов’язана з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансування тероризму чи фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення, передбачених чинним законодавством України.

5.3. Клієнт зобов'язується:

5.3.1. Не проводити з використанням Карток операції, які пов'язані зі здійсненням підприємницької діяльності або приватної практики.

5.3.2. Не передавати реквізити Карток третім особам.

5.3.3. Вчасно й у повному обсязі до моменту Акцепту Оферти ознайомитися з умовами Договору (Оферти) та розміром Комісії.

5.3.4. Оплатити розмір Комісії за виконання операцій за розрахунками з використанням платіжної картки при наданні Послуги.

5.3.5. Клієнт, що є резидентом України, зобов'язується не здійснювати з використанням Карток розрахунки з нерезидентами України.

5.3.6. Не використовувати грошові кошти з Картрахунку, відкритого в іноземній валюті, за допомогою Платіжної картки для здійснення переказу іноземної валюти в межах України, у т.ч. переказу на інші власні рахунки Клієнта, при користуванні Послугою.

5.3.7. Не здійснювати операції, пов'язані з легалізацією злочинних доходів, що містять відповідно до нормативних актів Національного Банку України ознаки сумнівних операцій або операції, що несуть репутаційні ризики для Банку.

5.4. Клієнт має право:

5.4.1. Скористатися Послугою на умовах, визначених цим  Договором.

5.4.2. Ознайомитися на Інтернет-сайті Банку з діючою редакцією Договору (оферти).

5.4.3. Направити в Банк претензію стосовно якості наданої Послуги у строк не пізніше ніж через 30 (тридцять) календарних днів з дати її надання.

6. Форс-мажор

6.1 Сторони звільняються від відповідальності за часткове або повне невиконання своїх зобов’язань за Договором у випадку настання та дії обставин, що знаходяться поза межами контролю сторін та які сторони не могли передбачити та запобігти їм (далі – форс-мажорні обставини). Такими обставинами, зокрема, є: війна, бойові дії, суспільне безладдя, стихійні лиха (урагани, повені, землетруси, пожежі тощо), дії державної та місцевої влади, зміни нормативно-правових актів, що регулюють відносини сторін, якщо такі обставини привели до об'єктивної неможливості для сторін (сторони) виконати свої зобов'язання за цим Договором.

7. Порядок вирішення спорів

7.1. Договір регулюється й тлумачиться відповідно до чинного законодавства України.

7.2. Усі суперечки, розбіжності або вимоги, що виникають із Договору або у зв’язку з ним, підлягають врегулюванню Сторонами шляхом переговорів.

7.3. Сторони домовились, що всі спори, що виникають за цим Договором між Сторонами, підвідомчі третейським судам та не заборонені чинним законодавством України на момент підписання цього Договору, розглядаються Постійно діючим Третейським судом при Асоціації “Слобожанська Перспектива” (далі – Третейський суд) у відповідності з його Регламентом. Сторони погоджуються, що розгляд спорів у Третейському суді буде здійснюватись одноособово. Сторони доручають Голові Третейського суду призначити третейського суддю зі списку суддів Третейського суду. Сторони ознайомлені з Регламентом Третейського суду.

8. Інші умови:

8.1. Договір вважається укладеним з моменту Акцепту Оферти шляхом проставляння відмітки в полі «Підтвердить, що Ви ознайомилися й приймаєте умови Оферти»/«Я згодний з умовами Оферти» та натискання на кнопку «Здійснити операцію» та діє до моменту повного виконання Сторонами зобов'язань за цим Договором.

8.2. Клієнт, що скористувався Послугою, відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» надає Банку згоду на обробку персональних даних, отриманих під час укладення та виконання цього Договору, та підтверджує, що повідомлений про включення інформації, що становить персональні дані, до бази персональних даних, з метою здійснення банківських, фінансових та господарських операцій Банку, та ознайомлений з правами суб'єкта персональних даних, відповідно до Закону України «Про захист персональних даних», та повідомлений про осіб, яким персональні дані можуть передаватись відповідно до зазначеної мети та вимог чинного законодавства.

9. Адреса, платіжні реквізити банку

БАНК:
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «МЕГАБАНК»
61002, м. Харків, вул. Алчевських, 30
кореспондентський рахунок 32002106801026
в Нацiональному банку України,
МФО 300001,
код ЄДРПОУ 09804119

Центру клієнтської підтримки у ПАТ «МЕГАБАНК»
телефони +38 (057) 7194-009, 0-800-50-44-50 (безкоштовно для дзвінків на території України), +38 (057) 715-52-52 (цілодобово для дзвінків із-за кордону); +38 (057) 703-47-74.

 

Додаток № 1

до Публічного договору (оферта) ПАТ "МЕГАБАНК" про умови надання послуги «Р2Р-перекази з картки на картку»

Умови надання послуги

Переказ з картки на картку за допомогою Інтернет-сайту Банку з використанням у якості параметрів переказу номера карток.

1. Держатель Картки Відправника вказує параметри операції, відповідно до яких Банк повинен надати Послугу, а саме:

a. Номер Картки Відправника
b. Термін дії Картки Відправника
с. CVC2/CVV2 Картки Відправника
d. Номер Картки Одержувача
e. Суму переказу в гривнях

2. Банк здійснює розрахунок суми Комісії, що виводиться у відповідній графі екранної форми Інтернет-сайту Банку.

3. Держатель Картки Відправника перевіряє й приймає розраховану суму Комісії, робить відмітку в полі «Підтвердіть, що Ви ознайомилися й приймаєте умови Оферти»/«Я згодний з умовами Оферти», і натискає на кнопку «Здійснити операцію». Із цього моменту Договір вважається укладеним (здійснено Акцепт оферти), а Держатель Картки Відправника стає Клієнтом.

4. Клієнт здійснює додаткову перевірку параметрів переказу, у тому числі коректність вказаних номерів Карток, Суми переказу та розрахунку Комісії, і підтверджує своє бажання скористатися Послугою з параметрами, виведеними на екранній формі, шляхом натискання на кнопку «Здійснити операцію». Якщо Клієнт не здійснить підтвердження параметрів Послуги, Договір вважається розірваним за згодою Сторін. Після підтвердження параметрів Послуги Клієнт не має можливості змінити параметри Послуги.

5. Після підтвердження Клієнтом параметрів Послуги Банк проводить Аутентифікацію, в результаті чого клієнт отримує Одноразовий цифровий пароль одним із способів:

 • в SMS-повідомленні на Номер телефону за Технологією 3D-Secure;
 • в SMS-повідомленні на Номер телефону за Технологією Одноразового sms-пароля;

6. Клієнт вводить отриманий Одноразовий цифровий пароль для підтвердження запиту. Після введення Одноразового цифрового пароля та підтвердження запиту Клієнт не має можливості відмовитися від одержання замовленої Послуги.

7. Банк повідомляє Клієнту результат надання Послуги шляхом виведення повідомлення про успішний/неуспішний результат надання Послуги на екранну форму Інтернет-сайту Банку.