V.N.Karazin Kharkiv National University

Tuition at the university, at a small university. Tennis Club Unicort